Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

We use cookies and similar technologies to provide services, advertising, statistics etc. By using this site without changing your browser settings you agree that cookies will be placed on your terminal device. Remember that you can always change these settings. Details can be found in the Privacy Policy. By using this website you agree that our site use cookies, according to your current browser settings.

Zamknij
Close

Informacje dla recenzentów

Procedura recenzowania czasopism naukowych wydawanych przez Wyższą Szkołę Bankową
 w Poznaniu

 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”
ISSN 1426-9724
Redaktor naczelny: dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB w Poznaniu
Częstotliwość ukazywania się drukiem: dwumiesięcznik
 
„Studia Periegetica”
ISSN 1897-9262
Redaktor naczelny: dr hab. Arnold Bernaciak, prof.  WSB w Poznaniu
Częstotliwość ukazywania się drukiem: półrocznik

„Chorzowskie Studia Polityczne”
ISSN 2080-752X
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jan Kantyka
Częstotliwość ukazywania się drukiem: półrocznik

„Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”

ISSN 1642-9605
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Paweł Szewczyk
Częstotliwość ukazywania się drukiem: rocznik

„Studia Zarządzania i Finansów”
ISSN 2084-0152
Redaktor naczelny: dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. WSB w Poznaniu
Częstotliwość ukazywania się drukiem: rocznik

„Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”
ISSN 1428-7129
Redaktor naczelny: dr Piotr Dawidziak
Częstotliwość ukazywania się drukiem: rocznik
 
Postanowienia
Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopism wydawanych przez Wyższą
Szkołę Bankową w Poznaniu jest oparta na wskazówkach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zawartych w broszurze informacyjnej pt. Dobre praktyki w procedurach recen-
zyjnych w nauce
(http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf).
Dokument zawiera zalecenia dotyczące obowiązków wydawcy jako podmiotu zamawiającego
recenzję wydawniczą, recenzentów przyjmujących recenzję do wykonania oraz autorów arty-
kułów naukowych. Przedstawia zasady postępowania w procedurze wydawniczej, budujące
wiarygodność nauki i autorytet polskich uczonych. Broszurę opublikowano z zamiarem pro-
pagowania w środowisku naukowym przejrzystego, rzetelnego i pozbawionego protekcjoni-
zmu sposobu uprawiania nauki.
Procedura niniejsza uwzględnia także wytyczne zamieszczone na portalu Polska Bibliografia
Naukowa (https://pbn.nauka.gov.pl), będącego częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie
Wyższym, który gromadzi i udostępnia informacje dotyczące czasopism naukowych oraz
publikacji autorstwa polskich naukowców.
 
I. Obowiązki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism
1. Dobór recenzentów i procedura recenzyjna
Do oceny artykułu złożonego do publikacji w czasopiśmie Wyższej Szkoły Bankowej w Po-
znaniu powołuje się dwóch zewnętrznych recenzentów z odpowiedniej dziedziny i dyscy-
pliny naukowej. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z re-
cenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.
Podstawowym kryterium doboru recenzentów krajowych i zagranicznych jest kompetencja,
potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym. W przypadku braku lub niewielkiej liczby
specjalistów w danej dziedzinie legitymujących się co najmniej stopniem doktora habilitowa-
nego wykonanie recenzji można powierzyć pracownikowi naukowemu ze stopniem doktora.
Wyboru recenzentów dokonuje redaktor naczelny lub redaktor tematyczny czasopisma we-
dług kryterium zgodności z profilem czasopisma i w porozumieniu z dyrektorem Wydawnic-
twa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (dalej: WWSB).
Do wybranego recenzenta redaktor naczelny lub redaktor tematyczny kieruje ofertę wykona-
nia recenzji z krótką informacją o dziele oraz propozycję umowy o dzieło wraz z przysługują-
cych wynagrodzeniem (wzór umowy o dzieło – załącznik 1). Po przyjęciu oferty recenzent
podpisuje umowę, a następnie otrzymuje kompletny tekst artykułu (artykułów) wraz z obo-
wiązującym formularzem recenzji (formularz recenzji – załącznik 2) i ewentualnie inne ma-
teriały.
Sporządzoną na piśmie recenzję recenzent przekazuje w dwóch egzemplarzach redaktorowi
naczelnemu lub redaktorowi tematycznemu. Jeden egzemplarz recenzji jest archiwizowany
w WWSB, drugi, anonimowy przekazywany jest autorowi. Po uzgodnieniu z WWSB recenzja
może zostać również przesłana pod wskazany przez WWSB adres e-mail.
Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny lub redaktor tematyczny
kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek lub udziela odpowiedzi na piśmie.
Artykuł po poprawkach jest ponownie kierowany do recenzenta w celu zatwierdzenia, chyba
że z treści recenzji lub umowy z recenzentem wynika inaczej.
Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny (lub redaktor te-
matyczny) w porozumieniu z dyrektorem WWSB.
W przypadku jednej recenzji negatywnej redaktor naczelny (lub redaktor tematyczny), w po-
rozumieniu z dyrektorem WWSB, podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu bądź kieruje go
do innego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych artykuł nie jest przyjmowa-
ny. W kwestiach spornych lub skomplikowanych dyrektor WWSB powołuje dodatkowych
recenzentów.
Jeżeli połowa lub więcej artykułów zgłoszonych do danego numeru czasopisma otrzyma dwie
recenzje negatywne, to dany numer czasopisma jest dyskwalifikowany w całości.
Ujawnione w procedurze recenzyjnej naruszenia cudzych praw autorskich, nierzetelność
i inne nadużycia skutkują zakończeniem procedury konkluzją negatywną oraz udokumento-
wanie i przekazaniem przez dyrektora WWSB informacji dotyczących nadużyć rektorowi
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz jednostkom zatrudniającym autora.
Lista recenzentów czasopisma jest publikowana raz w roku na stronie WWW Wydawnictwa
oraz w czasopiśmie.
Na etapie gromadzenia recenzji procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są do-
stępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę
wydawniczą.
 
2. Umowy o przygotowanie recenzji i wynagrodzenie recenzenta
Recenzja wydawnicza jest sporządzana na podstawie umowy o przygotowanie recenzji. Re-
cenzje wykonane niezgodne z umową i niniejszą procedurą nie będą przyjmowane. Nie może
zostać przyjęta recenzja niespełniająca merytorycznych i formalnych wymogów recenzji wy-
dawniczej artykułu naukowego, np. recenzja zdawkowa, zawierająca nieuzasadnione opinie
krytyczne lub nieumotywowane pochwały, pozbawiona logicznego związku między treścią
a konkluzją, zdecydowanie krytyczna, lecz zawierająca konkluzję pozytywną bądź odwrotnie.
Nie będą również przyjmowane recenzje wykonane po terminie określonym w umowie.
Za sporządzenie recenzji wydawniczej przysługuje recenzentowi wynagrodzenie. Wysokość
wynagrodzenia reguluje zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
nr 15/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie honorariów autorskich za publikacje naukowe
w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Recenzent wraz z recenzją przeka-
zuje wypełniony i podpisany rachunek (formularz rachunku – załącznik 1).
Przed zawarciem umowy o wykonanie recenzji treść artykułu naukowego nie jest recenzen-
towi udostępniana.
 
3. Konflikt interesów w postępowaniu recenzyjnym
WWSB unika konfliktów interesów bądź okoliczności, które mogłyby obniżyć wiarygodność
postępowania recenzyjnego.
Każdy artykuł zgłoszony do czasopisma jest recenzowany przez dwóch niezależnych recen-
zentów spoza Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przynajmniej jedna recenzja musi mieć
charakter anonimowy. Rekomendowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają
swoich tożsamości (double-blind review proces).
W przypadku recenzji imiennej autor, redaktor naczelny lub redaktor tematyczny numeru jest
zobowiązany przedłożyć recenzję dyrektorowi WWSB wraz z artykułem i podpisanym przez
recenzenta oświadczeniem o niewystępowaniu konfliktu interesów (załącznik 3). Za kon-
flikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygo-
towanie recenzji.
 
II. Obowiązki recenzentów
1. Kompetencje i terminy

Specjalista otrzymujący propozycję przygotowania recenzji artykułu naukowego zobowiąza-
ny jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości spo-
rządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie – zaniechać
recenzowania.
Recenzja powinna być wykonana i przekazana WWSB w terminie określonym w umowie,
a w razie niemożności dotrzymania terminu recenzent ma obowiązek skontaktować się z wy-
dawcą i ustalić z nim nowy, możliwie nieodległy termin wykonania recenzji.
 
2. Konflikt interesów stron postępowania recenzyjnego
W przypadku konfliktu interesów lub zachodzenia okoliczności sprawiających, że o taki
konflikt strony postępowania mogą być podejrzewane, artykułu nie należy przyjmować do
recenzji.
Recenzowania może się podjąć wyłącznie osoba, której nie łączą z autorem recenzowanego
artykułu ani z podmiotem zamawiającym recenzję stosunki mogące wpłynąć na rzetelność
i obiektywność recenzji oraz jej publiczną wiarygodność. Ze względu na konflikt interesów
bądź ryzyko jego wystąpienia nie należy przyjmować do recenzowania artykułów, których
autorami są osoby należące do kręgu bliskich znajomych, współpracowników bądź podwład-
nych, rodziny, osób, które są lub mogą być w prawdopodobnych i dających się przewidzieć
okolicznościach przełożonymi recenzenta lub też mogą być władne decydować w sprawach
żywotnie dla niego ważnych.
 
3. Obowiązki formalne recenzentów
Recenzent nie powinien rezygnować z przygotowania recenzji po podpisaniu umowy w tej
sprawie, z wyjątkiem szczególnych i nieprzewidzianych okoliczności.
Jeśli po podpisaniu umowy i zapoznaniu się z artykułem recenzent zorientuje się, że nie jest
kompetentny do sporządzenia recenzji, to może wycofać się z umowy, wyjaśniając na piśmie
zaistniałą sytuację w taki sposób, aby nie powstało domniemanie, iż powodem odmowy jest
uniknięcie napisania recenzji negatywnej.
 
4. Rzetelność recenzji
Recenzent jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z recenzowanym artykułem oraz rzetel-
nie i uczciwie ocenić jego wartość naukową, samodzielność i nowatorstwo – stosownie do
aktualnego stanu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki oraz wymagań (wynikają-
cych z prawa, z zawartej umowy oraz obyczajów akademickich) stawianych recenzentom
publikacji naukowych.
Wszystkie artykuły recenzent powinien przeczytać uważnie w całości.
Odpowiedzialność recenzenta za wykazanie nadużyć w stosunku do cudzej własności intelektu-
alnej, w tym plagiatów, nie jest zupełna. Wydawca oczekuje, że recenzent ujawni tego rodzaju
nadużycia. Ujawnienie plagiatu lub jakiegokolwiek innego nadużycia, np. fałszowania danych
lub wyników, wymusza negatywną konkluzję recenzji. Recenzja powinna być sporządzona
bezstronnie i rzetelnie, dotyczyć zarówno warstwy merytorycznej, jak i formalnej artykułu.
Recenzję należy przygotować dyskretnie, nie konsultując się z innymi recenzentami ani nie
udzielając im informacji na temat swoich opinii i zamiarów.
 
5. Spójność i rzeczowość recenzji
Recenzja powinna być rzeczowa, logiczna i spójna. Nie może być zdawkowa. Należy ją spo-
rządzić na przekazanym przez WWSB formularzu. Powinna kończyć się jasno wyrażoną,
jednoznaczną konkluzją – pozytywną lub negatywną. Konkluzja recenzji powinna mieć uza-
sadnienie w jej analitycznej części. Procedura recenzyjna dopuszcza poprawienie artykułu na
wniosek recenzenta, gdy recenzent wyda opinię warunkowo pozytywną, wymagając wprowa-
dzenia do artykułu stosownych poprawek. W takim przypadku recenzent ma prawo, a jeśli tak
stanowi umowa – również obowiązek powtórnej weryfikacji recenzowanego artykułu.